Izjava o privatnosti

Molimo Vas da ovu izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi naćin koristimo Vaše podatke.

 Informacije o obradi osobnih podataka od strane društva La Log d.o.o.

 

Od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj izravno se primjenjuje Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba).

Ove informacije, sukladno Općoj uredbi, imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi Vaših osobnih podataka, te Vas upoznati i sa Vašim pravima u vezi sa navedenom obradom, a u svrhu zaštite Vaše privatnosti.

La Log d.o.o., Sesvete, Slatinska 1, OIB: 98319803940 obrađuje osobne podatke pojedinaca sukladno navedenoj Općoj uredbi te u skladu sa svim pozitivnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje La Log d.o.o.  primjenjuje u svom poslovanju.

Sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe, La Log d.o.o. kao Voditelj obrade (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade ili La Log d.o.o.) informira Vas o sljedećem:

 

1.Službenik za zaštitu osobnih podataka je: NeunAg PRO d.o.o. , Zagreb, Hebrangova 27, e-mail: dpo@neunpro.com

 

2.Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.  La Log d.o.o. može u svom poslovanju biti i izvršitelj obrade za povezana društva.

 

3.Osobni podaci 

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca – fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) – izravno ili neizravno. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam neophodni za svrhu obrade pridržavajući se načela smanjenja količine podataka, zakonitosti, poštenosti, transparentnosti. 

 

4.Izvor osobnih podataka 

La Log d.o.o. osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika osim u slučajevima provođenja natječajnog  postupka, a za potrebe zapošljavanja, kad se podaci potencijalnih kandidata  za posao prikupljaju iz javno dostupnih društvenih mreža u cilju ocjene adekvatnog kandidata za posao.  Prikupljamo podatke iz društvenih odnosno poslovnih mreža kao što je Linked In- koje su javno dostupne.

 

5.Svrhe obrade

 Vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe:

-Vođenja selekcijskog postupka,

-Zapošljavanja, ostvarenja prava i obaveza iz radnog odnosa,

-Odgovaranje na Vaše upite ili pritužbe na proizvode,

-Ispunjavanja zakonskih obaveza obradom podataka putem digitalnih tahografskih kartica i inih zakonskih obaveza,

-Prijave šteta osiguranjima,

-Kontrola prolaza radi sigurnosih razloga, očuvanja imovine, te kontrole ulaska i izlaska iz radnih prostorija i prostora,                                       

-Praćenje službenih vozila u svrhu izvršenja posla, provjera planirane rute i zaštite imovine Voditelja obrade,                                   

-Marketinške/promocijske aktivnosti,

-Vođenje sudskih postupaka,

-Praćenje, analiza  i poboljšanje - Koristimo osobne podatke za praćenje i analizu interesa posjetitelja. Možemo angažirati treću stranu kao izvršitelja obrade da ih provede u naše ime.                             Možemo podijeliti ili otkriti rezultate takve analize (uključujući treće strane) u anonimnom, skupnom obliku. Koristimo vaše osobne podatke u analitičke svrhe, za poboljšanje korisničkog                               iskustva i za poboljšanje funkcionalnosti naših mrežnih stranica i profila na društvenim mrežama.

-Izvršavanja ugovora,

-Korištenje nadzornih uređaja radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora, radi kontrole dovoza goriva, zaštite imovine, povećanja sigurnosti te radi smanjenja izloženosti                        radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom

 

6.Pravni osnov obrade

 Vaše podatke obrađujemo temeljem:

-ugovora, sukladno članu 6. stavku 1. točki b) Opće uredbe;

-temeljem zakona odnosno kad je obrada podataka nužna radi poštovanja naših pravnih obaveza, sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Opće uredbe

-temeljem privole, sukladno članu 6. stavku 1. točki a) Opće uredbe. Kad osobne podatke obrađujemo temeljem privole, imate pravo u svako doba danu privolu opozvati te se u svrhu opoziva                     privole možete obratiti na kontakt naveden u točci 12. ovih Informacija, s time da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezinog povlačenja.

-temeljem legitimnog interesa, sukladno članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe. Kad obrađujemo podatke temeljem našeg legitimnog interesa, vodimo u najvećoj mogućoj mjeri računa o                       Vašim pravima i interesima te poduzimamo sve odgovarajuće – razumne  pravne i tehničke mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako navedena obrada osobnih podataka ne bi narušila                               pravednu ravnotežu između ispitanika i voditelja obrade.

 

7.Primatelji podataka / Kategorije primatelja

Vaše podatke možemo dostavljati nadležnim državnim tijelima kao što su FINA, Porezna uprava, HZMO, HZZO, HZZ itd.

Vaše podatke nadalje možemo dostavljati agencijama za zapošljavanje te izvršiteljima obrade koji podatke obrađuju temeljem našeg pisanog naloga i uputa. Izvršitelji obrade podatke obrađuju isključivo prema uputama La Log d.o.o. te jamče za sigurnost i povjerljivost povjerenih im osobnih podataka.

Vaše podatke možemo dostavljati i osiguravajućim kućama radi procesuiranja odštetnih zahtjeva.

Vaše osobne podatke možemo otkriti tijelima kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprečavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Vaše podatke ne dostavljamo neovlaštenim osobama već ih obrađujemo zakonito i pošteno u zakonite svrhe poštujući sva načela iz članka 5. Opće uredbe.

 

8.Zaštita osobnih podataka 

Sve naše poslovne i internetske aplikacije i partneri primjenjuju razumne mjere za sprečavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

 

9.Razdoblje čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvat ćemo koliko god je to potrebno za ostvarenje svrhe. To znači da ćemo vaše osobne podatke čuvati dok postoji privola ispitanika, za vrijeme za koje smo po zakonu dužni čuvati podatke te samo onoliko koliko je potrebno u okviru našeg legitimnog interesa.

 

10.Automatizirana obrada podataka i izrada profila

Vaše podatke obrađujemo automatiziranim putem uključujući profiliranje u okviru radnih odnosa, a u svrhe praćenja radnog učinka, razvoja, radne efikasnosti, a temeljem ugovora o radu. Navedena obrada je nužna u svrhu izvršenja ugovora o radu, a radnik ima pravo uvida u podatke prikupljene i obrađene na navedeni  način.

 

11.Prava ispitanika i način ostvarivanja prava

Svaka osoba čije osobne podatke obrađujemo ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, kao i pravo na ispravak, promjenu i brisanje osobnih podataka te ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka. 

Imate pravo uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke, odnosno i pravo uputiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom, a što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole.

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na lalog@lalog.hr.

 

12.Točnost / ažurnost osobnih podataka

Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci koje nam vi dajete budu potpuni, točni i ažurirani. Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na lalog@lalog.hr. Obradit ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.

 

13. Izmjene / ažuriranje Informacija

S obzirom na to da se naše poslovanje neprestano mijenja te se u svezi sa tim mogu pojaviti i nove obrade osobnih podataka, ove Informacije biti će adekvatno ažurirane. Ako želite pregledati izmjene koje se povremeno unesu u ove Informacije, preporučujemo vam da otvorite ove  Informacije i pregledate izmjene. Ako unesemo značajne izmjene ili izmjene koje će imati utjecaj na vas (npr. započnemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene), o tome ćemo vam pružiti informacije.